De woningwet

Alle spelregels van de sociale huursector op een rij

 

De Woningwet 2015

Woningwet in de praktijk

Als je specifieke vragen hebt of als je overweegt om aan het bestuur, een werkgroep of een bewonerscommissie deel te nemen wil je misschien weten wat de Woningwet 2015 nou eigenlijk inhoudt. Op deze pagina kun je daar alles over lezen. In het onderstaande filmpje wordt duidelijk samengevat waar de Woningwet 2015 over gaat.

Nieuwe spelregels voor de sociale huursector

In de Woningwet 2015 staan spelregels voor sociale huur. Een aantal dingen blijven hetzelfde, zoals de kerntaak van woningcorporaties: zij zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De wet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en regelt een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep. Huurders, gemeenten, woningcorporaties en het Rijk dragen daar alle aan bij, ieder vanuit hun eigen rol.

  • Er komt een Autoriteit Woningcorporaties, die vanuit het oogpunt van volkshuisvesting en financieel toezicht houdt op de sector en die sancties kan opleggen.
  • Woningcorporaties, gemeenten en huurders maken samen prestatieafspraken over de lokale woonopgave.
  • Ieder jaar verschijnt een Staat van de Volkshuisvesting, waarin de minister verslag doet van de prestaties van het stelsel.

Wat betekent dit in de praktijk voor jou?

De Woningwet 2015 maakt het voor jou mogelijk om samen met andere huurders met de gemeente en Portaal te overleggen en over sommige dingen zelfs mee te beslissen. Jij hebt dus invloed op wat er met jouw huurwoning en je directe woonomgeving gebeurt. Denk daarbij aan allerlei zaken waar Portaal mee bezig is, zoals verduurzaming, renovatieplannen of groot onderhoud. Maar jij hebt als huurder ook inspraak als Portaal zou willen fuseren met een andere woningcorporatie. In de Woningwet 2015 staat ook dat Portaal de huurwoning moeten onderhouden en verbeteren als het nodig is. En als er iemand in je flat rommel achterlaat bij de ingang, heeft Portaal de verplichting daar wat aan te doen.

De Woningwet geeft huurders ook ruimte om Portaal tot concrete actie te stimuleren. Hierdoor hebben huurders er bijvoorbeeld al voor gezorgd dat er in de Prestatieafspraken is vastgelegd dat Portaal duidelijk inzicht geeft in de hoogte van de stookkosten bij het energielabel van een huurwoning. Dit is een belangrijke stap, want al lijkt een woning met een lage huur goedkoop, door hogere stookkosten kunnen de woonlasten toch hoog zijn.

Heb je nog vragen over de Woningwet 2015?

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je op internet veel informatie vinden. Op www.woningwet2015.nl vind je meer informatie over de woningwet. De kennisbank bevat informatie over de Woningwet 2015 die op 1 juli 2015 is ingegaan. In de bibliotheek vind je een overzicht van belangrijke documenten, zoals de wettekst, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015 en de bijbehorende regeling. Onder Hulpmiddelen vind je handreikingen, de IBW en handige links.

Je mag het ook aan ons vragen!

Lukt het je niet om zelf een antwoord op je vraag te vinden? Stel je vraag dan aan ons. Wij zijn goed op de hoogte van de rechten en plichten die jij als huurder hebt. Ook weten we bij welke specialisten je het beste kunt aankloppen wanneer wij je vraag niet kunnen beantwoorden.

Hoewel sommige dingen niet kunnen, is er vaak meer mogelijk dan je denkt. Onder meer de Woningwet 2015 biedt vele mogelijkheden voor huurders! Wacht daarom niet lang met hulp zoeken als je ergens mee zit op het gebied van jouw huurwoning en de directe woonomgeving.