Vandaag voor de 7e keer de prestatieafspraken ondertekend namens de huurders van Portaal Arnhem voor 2024.

Prestatieafspraken Arnhem 2024

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeente zetten zich in
Arnhem in voor een aantrekkelijke en toekomstbestendige woonstad voor
mensen die ondersteuning nodig hebben op de woningmarkt of bij het
wonen. Dat doen we binnen de (financiële) mogelijkheden van elke partij en
vanuit ieders inzet en verantwoordelijkheid.
Jaarlijks maken huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeente in
Arnhem prestatieafspraken over de woonopgaven in de stad. Basis hiervoor
vormt de Woonvisie van de gemeente. In 2023 is de gemeente gestart met
het proces om te komen tot een nieuwe Woonvisie. De partijen die samen
de jaarlijkse afspraken maken, hebben afgesproken om meerjarige
afspraken met elkaar te maken die aansluiten op de Woonvisie. Om te
voorkomen dat deze meerjarige afspraken gemaakt worden op basis van de
oude Woonvisie of op basis van een nog niet vastgestelde nieuwe
Woonvisie is afgesproken om de prestatieafspraken die eind 2022 zijn
vastgesteld ongewijzigd te laten en enkel een aantal noodzakelijke
wijzigingen door te voeren. Deze afspraken bevatten genoeg ambitie en
horizon om de komende tijd mee door te kunnen werken.
Naast de ontwikkeling van een nieuwe Woonvisie is er, en komt er nieuwe
wetgeving die meer instrumenten biedt aan gemeenten om
volkshuisvestelijk richting te geven en bij te sturen. Ook gaan huurders,
corporaties en de gemeente aan de slag met het uitvoeren van de nota
Wonen en Zorg en onze ambities om de stad groener, duurzamer en meer
klimaat adaptief te maken. Daarnaast is hittestress een steeds belangrijker
thema waarvoor we in 2024 nadere plannen willen maken om de effecten
van hitte te mitigeren. We doen dit in de dynamiek waarin verschillende
allianties ontstaan rond onder meer Arnhem-Oost en de plangebieden in de stad.
Dit zijn grote onderwerpen, waar we in 2024 over willen doorpraten. Het doel
is om in 2024 meerjarige prestatieafspraken te maken met een meerjarige
looptijd, zodat we ons daarna voor langere tijd kunnen focussen op de
uitvoering van deze prestatieafspraken. Tevens geeft het ons de
mogelijkheid om afspraken te maken op de middellange termijn, zodat we
meer planmatig kunnen werken aan de uitvoering van de nieuwe Woonvisie.
Voor dit jaar houden we dus vast aan de prestatieafspraken die in 2022
gemaakt zijn, aangevuld met enkele nieuwe noodzakelijke afspraken. Deze
zijn in dit addendum beschreven.
Wonen en zorg
In 2023 is de Nota Wonen en Zorg vastgelegd. Om deze nota zo goed
mogelijk uit te voeren maken we dit jaar tripartiet hierover afspraken. De
kern van de Nota Wonen en Zorg is dat gemeente en corporaties ernaar
streven om zoveel mogelijk mensen te laten wonen in een woning en wijk
die voor hen geschikt is met zo nodig de juiste zorg en begeleiding.
We willen niet alleen inspelen op de zorgbehoeften van onze inwoners,
maar ook op hun wensen en voorkeuren met betrekking tot de plek waar ze
wonen. Een van onze belangrijkste doelstellingen is om zoveel mogelijk
Arnhemmers de mogelijkheid te bieden om oud te worden in hun eigen
vertrouwde wijk. Hiermee willen we de sociale cohesie versterken en het
gevoel van eigenwaarde en autonomie bij onze inwoners bevorderen. Dit is
ook noodzakelijk omdat er in de zorg een personeelstekort is en het aantal

mantelzorgers de komende jaren afneemt.