Impressieverslag Themabijeenkomst Woonkwaliteit en Woongenot 21 november 2016

Op 21 november organiseerde de Huurdersraad Portaal Regio Utrecht een themabijeenkomst over Woonkwaliteit en Woongenot. Het was een boeiende, informatieve en inspirerende avond. Soms liepen de gemoederen op, maar ook werd er gelachen en was er ruimte voor gesprek en ontmoeting. Ruim 60 huurders waren aanwezig. Dit verslag geeft een impressie van de bijeenkomst.

1. Opening
HuurdersraadlidRob van Aubel opent de bijeenkomst en heet allen van harte welkom. Hij geeft een toelichting op de Huurdersraad en de opzet van de avond. Doel is huurders te laten kennismaken met de Huurdersraad en samen de begrippen Woonkwaliteit en Woongenot te verkennen. De opbrengst wordt benut in adviezen aan Portaal.

Over de huurdersraad
De Huurdersraad Portaal Regio Utrecht is een zelfstandig en erkend huurdersadviesorgaan van Portaal. De Huurdersraad bestaat nu uit twaalf betrokken huurders die meedenken met Portaal en adviseren over belangrijke zaken als huurbeleid en onderhoud. Iedere huurder van Portaal Utrecht kan zich aansluiten bij de huurdersraad. Meepraten kan in speciale werkgroepen. Huurders kiezen zelf de thema’s die zij interessant vinden. Drie keer per jaar is er een speciale themabijeenkomst zoals vanavond.

Wat is woonkwaliteit en woongenot
Woonkwaliteit is de technische kwaliteit van de huurwoning en het onderhoud daarvan. Woongenot is hoe de huurder zijn woning en de woonomgeving beleeft. Woonkwaliteit is objectief, woongenot is subjectief.

2. Portaal over Woonkwaliteit
Ruud Boekhout van Solinge, vastgoedspecialist bij Portaal, vertelt hoe Portaal naar woonkwaliteit kijkt en gaat daarbij in het bijzonder in op het onderhoud van woningen. Portaal streeft ernaar dat iedereen graag in een woning van Portaal woont. Voor de woonomgeving investeert Portaal in leefbaarheid in overleg met huurders en gemeente(n). Voor de woningen investeert Portaal in nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Het beheer van de woonomgeving en renovatie gaat zoveel mogelijk in overleg met bewoners. Voor nieuwbouw geldt het Bouwbesluit (2012) en overige wettelijke minimale eisen en normen (NEN). Portaal onderscheidt planmatig onderhoud, reparatieverzoeken en mutatieonderhoud. Portaal bepaalt wanneer planmatig onderhoud nodig is aan de schil en algemene 1 ruimtes, met een Conditiemeting volgens NEN 2767. Portaal streeft naar een onderhoudskwaliteit gelijk aan conditie 3 tot 4. De presentatie staat in de bijlage.

3. Gesprek in subgroepen
De aanwezigen werden in drie groepen verdeeld. Twee groepen maakten een verkenning van woongenot en één groep ging in gesprek over slim onderhoud. Mensen van de huurdersraad begeleidden de subgroepen. a. Woongenot groep 1, begeleiders Ries van den Boogaard en Ad van Remmerden Deelnemers waardeerden hun woongenot met een 7,3 gemiddeld. Nagenoeg iedereen gaf een 7 of hoger. Kenmerken van woongenot zijn een schone entree en omgeving, rust, toegankelijkheid en doorgankelijkheid van de woning, een goede warmteregeling, een veilige woning, voldoende sociale contacten. Hoe verbetering comfort Het comfort van de woning kan eenvoudig en betaalbaar verbeterd worden door het toevoegen van een zonnescherm, goede afspraken met de buren, discipline van de bewoners om hun woning schoon te houden en rekening te houden met andere bewoners. Andere ideeën zijn toevoegen van cameratoezicht in complexen en goed hang- en sluitwerk. Portaal moet ervoor zorgen dat beheerders goed (mobiel) bereikbaar zijn.

etc.. etc…