Jaarverslag 2017 & 2018,
plus doorkijk naar 2019


Inhoudsopgave

Voorwoord

Hoofdstuk 1: Organisatie

1.1 Doel van HOP Arnhem
1.2 Structuur van HOP Arnhem
1.3 Ondersteuning
1.4 Dirk Zeldenrust

Hoofdstuk 2: Overlegstructuur

2.1 Het bestuur
2.2 Portaal Arnhem
2.3 Portaal landelijk en de andere HO’s
2.4 De Prestatieafspraken

Hoofdstuk 3 Samenwerking

3.1 Met Portaal Arnhem
3.2 Met de HO’s van Portaal
3.3 Met de gemeente, de woningcorporaties en de Arnhemse HO’s

Hoofdstuk 4: Doorkijk naar 2019

 

 

 

 

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van 2017 en 2018 van stichting Huurdersorganisatie Portaal Arnhem, afgekort HOP Arnhem. Op 27 februari 2017 is onze organisatie officieel opgericht. Inmiddels bestaat HOP Arnhem dus bijna 2 jaar. Vóór de officiële oprichting waren er echter ook al huurders van Portaal actief, namelijk in de groep Kwartiermakers die sinds eind 2015 bezig was. Deze Kwartiermakers hebben aan de wieg gestaan van HOP Arnhem en hebben ervoor gezorgd dat de oprichting de 27ste februari 2017 een feit werd.

In dit jaarverslag kunt u lezen wat er sinds de oprichting allemaal is gebeurd. In het jaar 2017 maar ook in 2018. Letterlijk tot en met nu. Dat is niet zoals het normaal gaat, maar hier hebben wij als HOP Arnhem bij wijze van uitzondering toch voor gekozen.

De bestuursleden van HOP Arnhem zijn op verschillende fronten actief: in het overleg met Portaal Arnhem over het reilen en zeilen in Arnhem, met de andere huurdersorganisaties en Portaal Centraal over het landelijke beleid van Portaal en met de gemeente Arnhem, de Arnhemse woningcorporaties (waaronder Portaal) en de Arnhemse huurdersorganisaties over de Prestatieafspraken.

Het uitvoeren van een bestuursfunctie bij HOP Arnhem betekent veel overleggen en veel lezen. Dat is soms wel even wennen. Het levert echter ook heel veel op. Want het gaat tenslotte om het wonen: om ons eigen wonen, maar ook het wonen van andere Portaalhuurders en Arnhemse huurders. En dat houdt ons bezig.

Wij wensen u veel leesplezier!

Het bestuur van HOP Arnhem

 

 

 

 

Hoofdstuk 1: Organisatie

1.1  Doel van HOP Arnhem

De stichting heeft ten doel het zijn van een huurdersorganisatie als bedoeld in de Wet op het overleg huurders/verhuurders, speciaal gericht op het behartigen van de belangen van huurders van de Stichting Portaal Arnhem, statutair gevestigd te Utrecht en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

1.2 Structuur van HOP Arnhem

HOP Arnhem wordt geleid door een stichtingsbestuur. Op 1 december 2018 bestond het bestuur uit:
Voorzitter
Agnes Verkaart

voorzitter@hoparnhem.nl

Secretaris
Ronald Wientjes

secretaris@hoparnhem.nl

Penningmeester
Marcel van Empel

penningmeester@hoparnhem.nl

Bij de oprichting was er sprake van een andere secretaris. Deze heeft zijn werkzaamheden eind 2017 neergelegd en per 1 januari 2018 vervangen door Ronald Wientjes.

Verder bestaat HOP Arnhem uit verschillende werkgroepen, die onder het bestuur “hangen” en die zich met een bepaald onderwerp bezig houden. Op dit moment zijn er nog geen werkgroepen actief, maar die worden in de loop van 2019 vormgegeven. Het is voor het bestuur namelijk van groot belang om de relatie met de achterban, de huurders van Portaal Arnhem, te versterken. Een van de manieren om dit te bereiken is door werkgroepen op te zetten. Bijvoorbeeld rondom onderwerpen waar we bij de Prestatieafspraken mee bezig zijn, zoals leefbaarheid, betaalbaar wonen en de beschikbaarheid van woningen, zoals bijvoorbeeld voor starters.

1.3 Ondersteuning

Het bestuur wordt bij de uitvoering van de taken en werkzaamheden ondersteunt door verschillende personen. Ten eerste is er een Portaalhuurder actief als adviseur van het bestuur bij verschillende onderwerpen. Ten tweede wordt het bestuur bij diverse administratieve taken ondersteund door Marije Hendriks. En ten derde wordt het bestuur ondersteund door Het Huurdershuis bij organisatorische taken, werkzaamheden rondom de prestatieafspraken, diverse adviestrajecten en andere werkzaamheden vanuit de volkshuisvesting en het overleg met Portaal en samenwerkingspartners.

1.4 Dirk Zeldenrust

Dirk Zeldenrust was als een van de Kwartiermakers actief bij de voorbereidende werkzaamheden voor HOP Arnhem. Dirks hart lach bij duurzaamheid en hij wilde graag een werkgroep Duurzaamheid oprichten. Op vrijdag 7 december 2018 is in het gemeentehuis de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs uitgereikt. HOP Arnhem is een van de oprichters van de “club van Dirk” die na het onverwachte overlijden van Dirk in leven is geroepen. HOP Arnhem heeft ook een financiële bijdrage geleverd aan deze prijs. Wij hopen met deze prijs de markante persoonlijkheid die Dirk was, eer aan te doen.

DIERBAARGOED WINT EERSTE DIRK ZELDENRUST DUURZAAMHEIDSPRIJS
Wereldverbeteraars strijden om Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs

 

 

Hoofdstuk 2: Overlegstructuur

Het bijwonen van overleggen, en de voorbereiding hiervan, is een belangrijke taak van een bestuurslid van een huurdersorganisatie. Zo komt het bestuur regelmatig bij elkaar om te overleggen. Daarnaast is HOP Arnhem een belangrijk gesprekspartner voor andere partijen, met name Portaal en bij de Prestatieafspraken ook de gemeente Arnhem, de andere woningcorporaties en de Arnhemse huurdersorganisaties. In dit hoofdstuk beschrijven we de verschillende overleggen die in 2017 en 2018 hebben plaatsgevonden en geven we inzicht in deze overleggen.

2.1 Het bestuur

Het eerste niveau van overleg betreft de bestuursvergaderingen. Sinds de oprichting zijn er 22   bestuursvergaderingen geweest, 13 in 2017 en 9 in 2018. Drie vergaderingen in 2017 hebben vóór de oprichting plaatsgevonden en betroffen dus vergaderingen van de Kwartiermakers.

De onderwerpen van de bestuursvergaderingen waren heel divers. Er is overleg geweest over de organisatie zelf, zoals over het oprichten van de stichting, de structuur, de relatie van de achterban en het functioneren van de organisatie. Zaken als de notariële akte, de beschrijvingen van de verschillende bestuursfuncties, de website en social media, de onderlinge samenwerking van bestuursleden en achterbanbijeenkomsten zijn in 2017 aan bod gekomen. Zo ook in 2018.

Naast deze organisatiegerichte onderwerpen, gaat het in de bestuursvergaderingen ook over zaken die te maken hebben met Portaal Arnhem. Zo is er in de eerste helft van 2018 veel tijd gespendeerd aan het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst met Portaal Arnhem. We verwachten deze binnen afzienbare tijd met Portaal te kunnen ondertekenen. Tevens zijn in 2017 en 2018 ook de overleggen met Portaal Arnhem (de zogenaamde regio-overleggen) voorbereid in de bestuursvergaderingen. Dit omschrijven we nader in paragraaf 2.2.

Daarnaast worden in de bestuursvergaderingen ook de werkzaamheden die voortvloeien uit Portaal Landelijk en de overlegstructuur met alle huurdersorganisaties (afgekort HO’s) van Portaal besproken. Het gaat hierbij om overleg met de HO’s onderling en om overleg waarbij ook Portaal aanschuift. Hierover leest u meer in paragraaf 2.3.

Tot slot wordt in de bestuursvergaderingen ook gesproken over overleggen rondom de Prestatieafspraken. Hier schrijven we in 2.4 meer over.

Het is belangrijk te melden dat er regelmatig kruisbestuiving plaatsvindt tussen de verschillende niveaus. Zo wordt bijvoorbeeld in het regio-overleg met Portaal Arnhem ook gesproken over de prestatieafspraken of over beleidsonderwerpen die bij Portaal Landelijk op de agenda staan.

2.2 Portaal Arnhem

In totaal hebben er 5 regio-overleggen plaatsgevonden, 2 in 2017 en 3 in 2018. De oprichting van HOP Arnhem is in 2017 een belangrijk onderwerp geweest. Daarnaast is er in 2017 en 2018 ook regelmatig gesproken over organisatorische kwesties. Zoals bijv. de organisatie van achterbanbijeenkomsten, de communicatie met de achterban, maar ook het regelen van kantoorruimte voor HOP Arnhem. Ook wordt het bod van Portaal Arnhem, dit is voor de overleggen van de Prestatieafspraken van belang, tijdens het regio-overleg besproken. Daarnaast wordt er tijdens de regio-overleggen gesproken over signalen die HOP Arnhem krijgt vanuit de contacten met huurders. Het regio-overleg kan ook gebruikt worden om een verdiepingsslag te maken van bepaalde onderwerpen. Een goed voorbeeld hiervan is de zogenaamde vastgoedportefeuille van Portaal Arnhem en de verschillende beleidskeuzes die Portaal maakt over het vastgoed en het verduurzamen hiervan. Dit is in het laatste regio-overleg besproken. Tot slot is de begroting van HOP Arnhem jaarlijks een belangrijk onderwerp.

2.3 Portaal landelijk en de andere HO’s

Het beleid van Portaal wordt landelijk bepaald. De HO’s van Portaal hebben hierover adviesrecht (Overlegwet huurders – verhuurder). Hieromtrent heeft Portaal samen met de HO’s een overlegstructuur opgezet. In ieder geval is er elk jaar een Voorjaars- en Najaarsoverleg met de Raad van Bestuur van Portaal. Het gaat hierbij om de directeur-bestuurder, financieel directeur, managers van Portaal en de huurderscommissarissen van de Raad van Commissarissen van Portaal. Ook de HO’s zijn in dit overleg vertegenwoordigd, samen met hun adviseurs. In 2017 en 2018 heeft HOP Arnhem deelgenomen aan deze overleggen. Een belangrijk onderwerp van de agenda is de jaarplanning van de verschillende overleggen met Portaal Landelijk en de samenwerking met Portaal Landelijk.

Naast deze overleggen zijn er maandelijks bijeenkomsten die vanuit Portaal Landelijk worden georganiseerd en die gaan over beleidsonderwerpen. In plaats van achteraf advies te geven over een nieuw beleidsstuk werken Portaal Landelijk en de HO’s samen in een traject dat “samenspraak” heet en dat inhoudt dat de HO’s bij de ontwikkeling van beleid worden meegenomen. Zo wordt  getracht beleid te maken dat gezamenlijk tot stand komt. Onderwerpen die bijv. met het huurbeleid te maken hebben komen aan bod, net als de ontwikkeling van het vastgoed en de communicatie met de huurders. Naast de bijeenkomsten met Portaal Landelijk vinden er ook overleggen plaats met de HO’s onderling. Bijvoorbeeld ter voorbereiding voor de Voor- en Najaarsoverleggen en over de overlegagenda van het volgende jaar.

De bijeenkomsten van Portaal Landelijk kostenveel tijd , maar ze worden zook als belangrijk ervaren. HOP Arnhem heeft in 2017 weinig tijd aan deze bijeenkomsten kunnen besteden omdat in dat jaar veel tijd nodig was voor het opzetten van de organisatie. In 2018 heeft het bestuur een steeds grotere rol gepakt in de bijeenkomsten van Portaal Landelijk.

Vanuit efficiency wordt  gezocht naar andere manieren van overleg. In plaats van elkaar persoonlijk te treffen, wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met video-conference en Skype-overleg. Dit scheelt veel reistijd.

2.4 De Prestatieafspraken

Sinds de Woningwet 2015 zijn huurdersorganisaties officieel gesprekspartners van gemeente en corporaties over de invulling van de woonvisie van een gemeente. Vanaf de start zijn huurders van Portaal vertegenwoordigd in deze overleggen. In eerste instantie als Kwartiermakers, maar sinds februari 2017 ook als formele huurdersorganisatie. Dit overlegtraject begint met de biedingen van de woningcorporaties waarin zij omschrijven wat zij het volgend jaar zullen doen aan de onderwerpen van de woonvisie van de gemeente. Over deze biedingen vindt vervolgens overleg plaats en dit overleg leidt uiteindelijk tot Prestatieafspraken die voor een jaar worden vastgelegd. Medio december worden deze door alle partijen ondertekend voor het komende jaar. Op 13 december 2018 vindt de ondertekening van de Prestatieafspraken 2019 plaats.

Gedurende het jaar vinden verschillende overleggen plaats. Bestuurlijke overleggen met de wethouder, bestuurders van de corporaties en de HO’s. Ambtelijke overleggen met beleidsambtenaren, strategische staf van corporaties en de HO’s. En sinds 2017 zijn er ook werkgroepen actief waarin over bepaalde onderwerpen een verdiepingsslag wordt gemaakt. Zo zijn er werkgroepen over de beschikbare woningvoorraad, leefbaarheid en woonoverlast, WMO woningen, duurzaamheid en energiebesparing. Aan al deze overleggen neemt HOP Arnhem deel. In 2017 was er sprake van een vijftiental overleggen, in 2018 meer dan twintig. Het grootste gedeelte van deze overleggen vindt plaats in de tweede helft van het jaar.

 

 

Hoofdstuk 3 Samenwerking

HOP Arnhem werkt met verschillende partijen samen. De insteek hierbij is om samen zaken te verbeteren. Daarbij is er tegelijkertijd  ruimte en respect voor ieders eigen belangen of standpunten. Hieronder leggen wij graag uit met wie wij samenwerken en hebben samengewerkt en hoe dat gegaan is.

3.1 Met Portaal Arnhem

Portaal Arnhem is onze overlegpartner en wij zijn content dat er na de oprichting een respectvolle en prettige samenwerkingsrelatie is ontstaan. Portaal Arnhem was nauw betrokken bij de totstandkoming van de Kwartiermakers en was gedurende de periode tot de oprichting altijd bereid om mee te denken of mee te helpen. HOP Arnhem is een onafhankelijke organisatie die de huurders van Portaal vertegenwoordigt, en dit wordt door Portaal als waardevol gezien. Dit betekent dat Portaal en HOP Arnhem het soms niet eens met elkaar zijn en er toch een prettige en respectvolle samenwerking is. Dit is omdat je samen altijd verder komt dan alleen. En tevens hebben huurder en verhuurder elkaar uiteindelijk ook nodig. Wie hier in het bijzonder aan heeft bijgedragen is de voormalig manager Volkshuisvesting van Portaal Arnhem en Nijmegen, Johan Noppe. Hij is in de zomer van 2018 geheel onverwacht overleden. Dit heeft vele mensen, inclusief het bestuur van HOP Arnhem, zeer geschokt en hij wordt gemist. Wij zijn dankbaar voor de prettige samenwerking. Met zijn opvolger Jolanda Donderwinkel streven wij dezelfde samenwerking na en hebben er alle vertrouwen in dat dit wordt bereikt.

3.2 Met de HO’s van Portaal

Gedurende 2017 hebben we langzaam aan kennis gemaakt met de andere HO’s van Portaal. De samenwerking is steeds verder geïntensiveerd. Op verschillende beleidsterreinen hebben we steeds meer contact met elkaar en wij zijn content dat het lukt om een gezamenlijk advies uit te brengen. Dat vergt soms tijd en energie maar tot nu toe lukt dat toch elke keer. HOP Arnhem is steeds meer inhoudelijk betrokken zodat ook de stem van de huurders in Arnhem te horen is. Dit wordt zeer gewaardeerd. De samenwerking gaat dan ook goed en voor 2019 willen we de stem uit Arnhem nog nadrukkelijker laten horen.

3.3 Met de gemeente, de woningcorporaties en de Arnhemse HO’s

De Arnhemse Prestatieafspraken worden jaarlijks in het driepartijenoverleg vastgesteld: de gemeente, woningcorporaties Volkshuisvesting, Vivare en Portaal en huurdersorganisaties HOVAR (Volkshuisvesting), De Brug hbv (Vivare) en HOP Arnhem. Deze partijen treffen elkaar steeds vaker, ook omdat we voor verschillende onderwerpen steeds meer de verdieping ingaan. Met alle drie de partijen is er een respectvolle en prettige samenwerking ontstaan, ook weer vanuit de insteek dat iedere partij ook zijn eigen belangen en standpunten mag hebben. Maar we willen meer, namelijk een nauwere samenwerking met HOVAR en De Brug hbv. Wij denken dat we elkaar kunnen versterken en samen kunnen optrekken. Eind 2018 hebben we met elkaar verkend of we kunnen komen tot  een nauwere samenwerking. Daarop is door  alle HO’s positief op gereageerd.. We gaan kortom stap-voor-stap steeds een beetje verder, met als eerste stip-op-de-horizon een gezamenlijke huurdersfestival in de eerste helft van 2019.

 

 

Hoofdstuk 4: Doorkijk naar 2019

Wij gaan heel graag verder met het op poten zetten van HOP Arnhem en de interessante onderwerpen waar wij vanuit onze rol als bestuurslid van HOP Arnhem mee kennis hebben gemaakt. Hieronder omschrijven we wat we in 2019 hopen te doen:

  1. Ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met Portaal Arnhem;
  2. Het Arnhemse Huurdersfestival organiseren met de Arnhemse HO’s in de eerste helft van 2019;
  3. Het opzetten van verschillende werkgroepen en huurders hiervoor werven;
  4. Het versterken van de organisatie door bijvoorbeeld: wijzigen van de statuten, uitbreiden van het bestuur en onderzoeken van de noodzaak van een Raad van Toezicht;
  5. Het vergroten van onze kennis en die van onze achterban, ook op het gebied van de onderwerpen van de Prestatieafspraken en het beleid van Portaal;
  6. Het (verder) vaststellen van beleid voor de organisatie, zoals bijv. het huishoudelijk reglement, het reglement voor de werkgroepen, de functieprofielen van de bestuursleden;
  7. Het versterken met relatie achterban door bijv. het organiseren van huurdersbijeenkomsten, experimenteren met andere manieren van het betrekken van de achterban , verstrekken van interessante informatie aan de achterban;

Tot slot: we blijven ons met frisse moed en vol overgave inzetten voor de huurders van Portaal! In het overleg met Portaal en in het overleg over de Prestatieafspraken!